Podaruj prezent
Pokaż zdjęcia

Konkurs graficzny 2014 / 2015

Regulamin konkursu
na projekt graficzny tablicy informacyjnej
dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Runowie Krajeńskim

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu na projekt graficzny tablicy informacyjnej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Runowie Krajeńskim, zwanego dalej „Konkursem” jest P.U.H. Hanna Lewandowska Zespół Pałacowo-Parkowy, 89-421 Runowo Krajeńskie 80, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Jako osobę kontaktową w sprawach formalnych wyznacza się Pana Marcina Lubnau, e-mail: marcin.lubnau@palacrunowo.pl.

3. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego tablicy informacyjnej, która będzie miała zastosowanie do celów identyfikacyjnych i promocyjnych Zespołu Pałacowo-Parkowego.

4. Szczególny nacisk w przekazie reklamowym tablicy informacyjnej powinien zostać położony na konferencje, bankiety, SPA, z uwzględnieniem luksusowego charakteru hotelu.

§ 2. Warunki uczestnictwa i prawa autorskie

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski, a udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Do Konkursu mogą przystąpić osoby które:

a) Zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.

b) Złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego tablicy informacyjnej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

c) Za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w lit. b, składają przedstawiciele ustawowi (załącznik nr 2).

d) Przystępując do Konkursu każdy z uczestników składa oświadczenie (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

e) W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych w lit. d, uczestnik Konkursu, którego dotyczy roszczenie, zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych.

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów graficznych.

4. Wyłoniony podczas Konkursu projekt staje się własnością Organizatora konkursu, który może go w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

§ 3. Forma prezentacji prac konkursowych

1. Projekt graficzny tablicy informacyjnej należy składać w następujących formatach:

a) Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisany w formatach: *PDF, *PNG, *JPG o wysokiej rozdzielczości (300 dpi) oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania i w wersji edycyjnej, umożliwiającej modyfikacje (np. zmianę treści napisów).

b) Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.

§ 4. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora: Zespół Pałacowo-Parkowy, 89-421 Runowo Krajeńskie 80, lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 25.01.2015 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na projekt graficzny tablicy informacyjnej”.

2. Zgłoszenia należy dokonać także elektronicznie, przesyłając e-mail o treści „Biorę udział w konkursie na projekt graficzny tablicy informacyjnej. Projekt zamierzam przesłać do dnia: (podać datę planowanej wysyłki projektu)” na adres: marcin.lubnau@palacrunowo.pl.

3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie Komisji konkursowej.

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy konkursowej ponosi Uczestnik konkursu.

§ 5. Zasady przyznawania nagród

1. Wyboru laureata Konkursu na projekt graficzny tablicy informacyjnej dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Uchwała Komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznania nagród.

4. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę: Voucher na weekendowy (2 dni, 1 nocleg) pobyt w Zespole Pałacowo-Parkowym w Runowie Krajeńskim dla dwóch osób, wraz z wyżywieniem i pakietem SPA.

5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu zwycięzcy do Runowa Krajeńskiego.

6. Datę przyjazdu zwycięzca ustali indywidualnie z Organizatorem, w terminach wskazanych przez Organizatora.

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Planowana data ogłoszenia wyników: 14.02.2015 r.

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Runowie Krajeńskim: www.palacrunowo.pl/konkurs-graficzny

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.palacrunowo.pl/konkurs-graficzny

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

4. Aktualizacja regulaminu wchodzi w życie z dniem: 10.01.2015 r.

Aktualny Regulamin konkursu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij